Teamtrainingen

“CFO asks CEO: what happens if we invest in developing in our people and then they leave us? CEO: what happens if we don’t and then they stay?”

1. Doelstelling

De volgende vragen kunnen aanleiding zijn voor een gesprek:

 • Het team neemt geen verantwoordelijkheid, wacht teveel af;
 • Het team maakt geen optimaal gebruik van de verschillende kwaliteiten binnen het team;
 • Door gebrekkige communicatie is er weinig gemeenschappelijkheid in de uitvoering van het beleid;
 • De beelden die verschillende teamleden over elkaar hebben staan een succesvolle samenwerking in de weg;
 • Er ontbreekt een gezamenlijk doel waardoor iedereen gaat voor eigen succes (er een eilandjescultuur ontstaat);
 • Leden ervaren geen veiligheid waardoor medewerkers zich niet durven uitspreken;
 • Teamleden weten dat ze elkaar nodig hebben en toch kunnen ze elkaar niet vinden in de dagelijkse praktijk.

2. Resultaten

Wat zijn de effecten en rendement van onze interventies: het 5-P model: De hieronder beschreven effecten zijn resultaten uit eerdere sessies die we mochten uitvoeren. Effecten zijn uiteraard altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het team en haar leden.

Effect op pleasure: plezier en “good feeling”:

 • Duidelijke bijdrage aan wat de teammanager met zijn team wil. De ontwikkeling komt op gang in de richting die hij/zij voor ogen heeft. Resultaat is een gevoel van “in control” zijn en voldoening;
 • Mogelijk tijdelijke uitval van een teamlid voorkomen (waardoor geen overwerk andere teamleden ontstaat, minder afbreukrisico van het betrokken teamlid en er geen onrust in het team van betrokken teamlid ontstaat);
 • Voorkomen van onderlinge irritaties en groei van het wederzijds begrip (waarom handelt de ander zo?);
 • Groei van het zelfvertrouwen;
 • Terugkeer of toename van het werkplezier.


Effect op potential: aantoonbaar verworven kennis, inzicht en vaardigheden

 • Leden kennen en nemen hun verantwoordelijkheid, zowel op persoonlijk- als gemeenschappelijk niveau;
 • Duidelijke toename in competenties van het team op het vlak van communicatie- en samenwerking;
 • Toename van inzicht in dieperliggende oorzaken van teamfrustraties en hoe deze op te lossen;
 • Veel beter zicht op elkaars kwaliteiten en talenten en hoe deze te benutten;
 • Stellen van de juiste prioriteiten tot uiting komend in actieplannen of functioneringsgesprekken.


Effect op performance: toepassing van het geleerde in de praktijk

 • Concrete afspraken gemaakt over het borgen van resultaten in de praktijk;
 • Een team waarin individuele verschillen ondersteunend zijn aan het team, niet conflicterend;
 • Een “lerend” team waarbij zowel successen als mislukkingen leiden tot inzichten ter verbetering, zowel op individueel als groepsniveau;
 • Een gemeenschappelijk focus en commitment daar aan waarbinnen een ieder zijn/haar individuele verantwoordelijkheid kent.


Effect op productivity: meer productie, hogere klanttevredenheid, minder klachten etc.

 • Tijdswinst doordat communicatie makkelijker verloopt, hierdoor is de output als team in termen van deliverables groter waardoor hogere klanttevredenheid;
 • Sterker opererend team leidt bovendien tot een beter imago bij betrokken klanten;
 • Klanten profiteren van beter ingezette diversiteit van betrokken leden: de juiste man/vrouw op de juiste plaats genereert betere klantcontacten en meer omzet;
 • Medewerkers die lekker in hun vel zitten presteren beter.


Effect op profitibility: winst en/of (financieel) toegevoegde waarde

 • Kosten recruitment en inwerking (mogelijk vertrek van een teamlid voorkomen);
 • Medewerkers die lekker in hun vel zitten maken makkelijker meer uren;
 • Soms vertrekken medewerkers: hierdoor worden juridische kosten voorkomen en kunnen er betere keuzes gemaakt worden om posities te vervullen: more value voor vaak hetzelfde geld.

3. Programma

De niveaus van Lencioni zijn de basis voor de activiteiten van SpiritCoaching & Training voor teams (zie model hieronder). Binnen deze niveaus maken we gebruik van verschillende interventiemethoden.

 

Bij de begeleiding van teams focussen wij ons op twee aspecten:1. Persoonlijk leiderschap gericht op authenticiteit, drive en focus
Hierbij werken de deelnemers aan het ontwikkelen van een persoonlijke stijl die zich kenmerkt door te laten zien wie je bent, wat je raakt, een sterke drive en focus op het behalen van resultaten. De leden van het team werken aan:

2. Het leren kennen van persoonlijke drijvende waarden (wat drijft mij echt?);
Bewustwording en opheffen van blokkades die de persoonlijke effectiviteit ondermijnen (wat belemmert jou om te doen waar je in gelooft?); het komen tot een duidelijke persoonlijke missie (waar ga ik voor?); het maken van een krachtig plan van aanpak om de persoonlijke missie en visie te manifesteren.

4. Bouwen aan het team

Het is een kunst om een groep mensen zover te krijgen dat ze gemotiveerd en met focus werken aan het realiseren van teamresultaten. Onze ervaring leert dat wanneer een team een uitdagende visie op de toekomst creëert waarbij de leden van het team worden uitgedaagd het beste in henzelf naar boven te halen groei en veranderen een natuurlijk iets wordt.

Het team werkt aan:

 • Het creëren van een gemeenschappelijke missie, identiteit en teamwaarden;
 • Het creëren van een samenwerking in het team die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, het voeren van gezonde discussies, het bevorderen van betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het focussen op teamresultaten;
 • Het kunnen omgaan met de verschillende persoonlijkheidskenmerken van de teamleden en deze combineren tot succesvolle acties;
 • Het scheppen van een sfeer van elkaar durven aanspreken op gedrag en scherpte aanbrengen in de samenwerking. Scherpte in de zin van tegengesteld aan vrijblijvendheid;
 • Het opstellen van een teamplan gericht op creëren van inspiratie, ondernemerszin en resultaten.