Intervisie

“Anything that is of value in life multiplies when it is being given ” (Churchill)

1. Doelstelling

Intervisie is de methode bij uitstek om de dagelijkse praktijk te koppelen aan de (professionele) leerdoelstellingen. Het intervisietraject dient dan ook drie doelen:

  • Het verbeteren van de samenwerking tussen deelnemers onderling en het vergroten van de reflectie op eigen handelen;
  • Het bewerkstelligen van een succesvolle integratie in de organisatie;
  • Het werken aan persoonlijke leerdoelen.

2. Resultaten

Het grootste voordeel van intervisie is dat de methodiek zeer praktisch is en het geeft continuïteit doordat deelnemers, bij voldoende ervaring, in staat zijn de bijeenkomsten zelf te organiseren. De deelnemers zullen niet alleen actuele vraagstellingen opgelost zien, maar zijn tevens in staat om toekomstige vraagstellingen met elkaar te bespreken en op te lossen; Daarnaast zullen zij door het gezamenlijk traject elkaars expertise en krachten leren kennen en elkaar sneller gaan opzoeken. Hierdoor krijgt de organisatie een sterkere zelfredzaamheid en een hogere basis van vertrouwen;

De deelnemers zullen zich door het delen van kennis en ervaringen sneller ontwikkelen dan wanneer de ervaringen of kennis niet gedeeld wordt. De leidinggevenden zullen sneller in hun nieuwe rol kunnen groeien door intervisie. De deelnemers zullen - zeker als leidinggevenden - zich veel bewuster worden van het eigen gedrag en het effect hiervan op anderen en situaties;Intervisie daagt uit tot bewuster nadenken en actiever op zoek gaan naar raad en advies bij collega’s.

3. Programma

Tijdens de intakegesprekken worden persoonlijke leerdoelen vastgesteld door de manager, deelnemer(ster) en begeleider vanuit SpiritCoaching & Training Persoonlijke leerdoelen hebben de volgende kwaliteiten:

  • Positief en realistisch geformuleerd.
  • Eenduidig identificeerbaar in termen van concreet en specifiek gedrag (eventueel inzicht) en voorzien van een tijdsaspect waardoor het verifieerbaar is.
  • Het leerdoel blijft in eigen beheer.
  • Het is motiverend, inspirerend, consistent en daardoor acceptabel.
  • Er is aangegeven waar en wanneer aan het leerdoel gewerkt gaat worden.

Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt er door de deelnemers gewerkt met concrete cases uit de werksituatie die zij zelf inbrengen. De bijeenkomsten hebben tot doel om door het uitwisselen van ervaringen te komen tot nieuwe handelingsmogelijkheden. Er zal van de deelnemers gevraagd worden om de bijeenkomsten voor te bereiden en om daarna een verslag te maken om de relatie met de eigen leerdoelen vast te leggen. Elke deelnemer moet rekening houden met ongeveer een uur voorbereidingstijd en verslaglegging per bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomsten zullen verschillende intervisiemethodes worden toegepast. Zo nodig zal ondersteunende literatuur worden verstrekt. Na afloop van de intervisiebijeenkomsten zal er een afrondend gesprek plaatsvinden met de deelnemer/ster, de manager en de begeleider vanuit SpiritCoaching & Training waarin de verschillende doelstellingen en resultaten geëvalueerd zullen worden.

4. Investering

De gemiddelde investering voor een intervisie traject met 10 deelnemers bedraagt € 5.000,- (incl. 5 sessies van drie uur, voorbereiding en intake- en evaluatiegesprekken met de individuele deelnemers, exclusief BTW en reis- en verblijfskosten).